Indústria, territori i identitat: el Ruhr i Barcelona